Analiza SWOT a comunei

SECTORUL PRIMAR (AGRICULTURA ŞI PISCICULTURA)
Puncte forte
• prezenţa cernoziomurilor şi a cernoziomurilor cambice - soluri cu o fertilitate ridicată;
• potenţial ridicat pentru cultivarea cerealelor şi a plantelor tehnice,
• evoluţia ascendentă a numărului de capete de: ovine, bovine, porcine;
• existenţa unor unităţi de creştere a animalelor - fermă de bovine;
• creşterea uşoară a producţiilor la ha la principalele culturi agricole;
• prezenşa iazurilor pe teritorilu comunei Ungureni favorizează dezvoltarea pisciculturii;
Puncte slabe
• fărâmiţarea terenurilor agricole;
• gradul redus de mecanizare al lucrărilor agricole (99,69 ha/tractor fizic);
• rezerva mică de humus în orizonturile superioare ale solului şi gradul mare de argilozitate al solului;
• predominanţa agriculturii de subzistenţă, caracterul "universal" al gospodăriilor;
• nu există o politică sistematică de recalificare şi specializare pentru o agricultură performantă;
• suprafaţa mare a solurilor afectate de alunecări de teren şi eroziune,
• structură degradaţă a culturilor agricole în care predomină (67%) porumbul în monocultură (cultură care favorizează eroziunea solului);
• producţii scăzute ale culturilor agricole;
• preţurile ridicate ale efectuării lucrărilor agricole;
• lipsa calificării şi instruirii agriculturilor;
• produsele agricole au un preţ scăzut;
• concurenţa produselor agricole din import;
• forţa de muncă îmbătrânită din agricultură care utilizează tehnici şi practici agricole învechite;
• eficienţă redusă a activităţilor agricole.
Oportunități
• dezvoltarea programelor de înfiinţare de exploataţii agricole, viabile din punct de vedere economic, precum şi pentru dezvoltarea celor existente;
• deschiderea populaţiei privind practicarea agriculturii pe suprafeţe mari;
• posibilitatea de accesare de fonduri structurale prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală;
• perspectivă pentru dezvoltarea sectorului agricol, cu accent pe dezvoltarea unei agriculturi "biologice" sau "organice", conform cerinţelor Uniunii Europene;
• instruirea fermierilor prin forme de pregătire continuă;
• înfiinţarea de asociaţii de creştere a animalelor;
Riscuri
• eroziunea solurilor diminuează fertilitatea şi rata de regenerare a solului,
• restrângerea suprafeţei cultivate şi lăsarea terenurilor în pârloagă;
• rezistenţa la schimbare şi mentalităţile învechite;
• cunoştinte insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR.
 
SILVICULTURA
Puncte tari

• există suprafaţe care se pot include în programe de împădurire;
• necesar local de resurse silvice;
Puncte slabe
• exploatarea până la dispariţie a fondului forestier local,
• mentalităţi neadaptate şi învechite raportat la cerinţele actuale;
• ciclu lung bani - marfă - bani;
Oportunități
• posibilitatea elaborării de proiecte pentru accesarea de fonduri structurale pentru programe de reîmpădurire;
• politici de împădurire, crearea de arii mozaic (alternanţa culturi agricole-pădure);
• material biologic performant pus la dispoziţie prin programe de împădurire,
• valorificarea terenurilor neproductive;
• posibilitatea de accesare de fonduri structurale prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare rurală;
Riscuri
• politici ambigui la nivel local;
• lipsa vegetaţiei forestiere poate accentua problemele legate de alunecările de teren în masă;
 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Puncte tari

• existenţa pieţei de desfacere pentru produsele realizate pe plan local în industria alimentară;
• prezenţa unităţilor de prelucrare a produselor rezultate din agricultură;
Puncte slabe
• insuficienţa capitalului autohton;
• implementarea slabă a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi produselor, multe produse nu sunt competitive;
• infrastructură edilitară deficitară;
• migraţia forţei de muncă calificate în exteriorul comunei (mai ales în străinătate);
• nu există o evaluare asupra ramurilor industriale posibil de dezvoltat în comuna Ungureni;
Oportunități
• achiziţionare unor tehnologii performante;
• dezvoltarea unor unităţi de prelucrare a lânii;
• sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM local - stimularea investitorilor locali;
• programe de finanţare pentru activităţi de producţie;
• revigorarea activităţilor meşteşugăreşti;
• elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor structurale prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice în domeniul productiv;
Riscuri 
• lipsa infrastructurii edilitare poate favoriza poluarea apei şi a solului de către unităţile industriei alimentare;
• invadarea pieţei cu produse din import;
• menţinerea unei capacităţi scăzute de adaptare a sistemelor de producţie la cerinţele economiei de piaţă;
 
COMERŢ ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Puncte tari

• comerţul şi alimentaţia publică reprezintă cele mai dinamice şi cele mai bine reprezentate sectoare de activitate din comuna Ungureni;
• preferinţa antreprenoriatului din comuna Ungureni pentru activităţile comerciale;
Puncte slabe
• standarde necorespuzătoare de funcţionare a spaţiilor comerciale,
• locurile de muncă din comerţ sunt salarizate la nivel minim;
• lipsa investiţiilor pentru dezvoltarea afacerilor;
• prezenţa unui număr mare de unităţi comerciale stimulează un consum nefundamentat, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populaţiei,
Oportunități
• organizarea unei pieţe de consum exigente;
• comercializarea bunurilor produse pe plan local - de ex. peşte, produse alimentare,
• organizarea şi modernizarea spaţiilor comerciale pentru respectarea standardelor actuale de siguranţă şi igienă;
• dezvoltarea structurilor de alimentaţie publică specifice turismului de tranzit: restaurante, fast food, cafés, patiserii,
• asigurarea diversităţii şi calităţii produselor comercializate;
Riscuri
• prezenţa unui număr ridicat de unităţi de alimentaţie publică, în special baruri poate contribui la scăderea resurselor financiare a populaţiei locale;
• exigenţele tot mai ridicate ale consumatorilor;
• gestionarea necorespunzătoare a ambalajelor din activităţi comerciale.
 
TRANSPORTURILE
Puncte tari
• accesibilitate rutieră ridicată - drumurile de acces sunt asfaltate (DN 29, DJ 296 B, DC 17);
• toate drumurile locale şi săteşti din satele comunei sunt împietruite;
• transportul de călători este asigurat de curse întrajudeţene;
Puncte slabe
• izolarea din punct de vedere al conexiunilor feroviare;
• poduri cu capacitate portantă insuficientă;
Oportunități
• reabilitarea şi modernizarea arterelor rutiere de transport;
• reabilitarea podurilor şi podeţelor;
• realizarea de rigole de-a lungul drumurilor pentru preluarea apei rezultate din precipitaţii,
• modernizarea infrastructurii rutiere prin accesarea fondurilor structurale prin Programul Operational Sectorial de Transport (POS-T);
Riscuri 
• lipsa experienţei în accesarea şi derularea Fondurilor structurale;
• lipsa / insuficienţa fondurilor bugetare destinate modernizării infrastructurii.
 
ÎNVĂŢĂMÂNT
Puncte tari

• creşterea numărului de elevi înscrişi în unităţile de învăţământ din comună;

• colectiv didactic profesionist,
• creşterea numărului de preşcolari înscrişi în grădiniţe;

• existenta Liceului tehnologic Plopenii Mari

Puncte slabe
• absenţa grădiniţelor în localităţile: Călugăreni, Borzeşti, Mândreşti şi Plopenii Mici;
• spaţii şcolare - săli de clasă şi laboratoare - insuficiente;
• mijloacele moderne de informare şi educare sunt slab reprezentate;
• adulţii nu sunt integraţi în sistemul de formare continuă;
• absenţa bazelor sportive în satele aparţinătoare comunei Ungureni;
• nu există alte surse de finanţare decât fondurile bugetare;
Riscuri
• reducerea populaţiei şcolare pe fondul migrării internaţionale;
• viteza de adaptare redusă la reformele din învăţământ conduce la apariţia "generaţiilor de sacrificiu";
• lipsa experienţei în accesarea şi derularea Fondurilor structurale;
• instabilitatea legislaţiei din domeniul învăţământului;
Oportunități
• perfecţionarea cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea metodelor şi rezultatelor şcolare;
• accesarea fondurilor prin elaborarea de proiecte prin cererea deschisă de proiecte pentru Programul Operaţional Regional "Imbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie 3.4-„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
• reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare a comunei Ungureni şi a unităţilor aparţinătoare;
• nevoia de competenţe profesionale în conformitate cu cerinţele economiei actuale;
• înfiinţarea unor profile pentru calificarea resurselor umane tinere în domenii precum construcţiile, arta culinară, meşteşuguri locale.
 
SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Puncte tari

• prezenţa Dispensarului medical uman Ungureni;
• personal calificat;
• apropierea de serviciile medicale specializate din municipiul Botoşani, municipiul Dorohoi şi oraşul Săveni;
• există un program de ajutorare socială pentru populaţia săracă;
Puncte slabe
• serviciile medicale acordate sunt afectate de bugetul insuficient;
• frecventarea medicilor de familie este sporadică, şi adesea în ultimul moment;
• personal medical insuficient;
• fonduri bugetare insuficiente acordate unităţilor medicale;
• sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă;
• necesitatea consilierii copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi pentru muncă în străinătate;
• societatea civilă insuficient implicată;
• personal calificat insuficient care lucrează în serviciile sociale;
RISCURI
• migrarea personalului medical calificat în străinătate;
• nivelul redus de trai în mediul rural poate accentua unele boli pe fondul consumului de alcool şi al fumatului;
• lipsa experienţei în accesarea şi derularea Fondurilor structurale;
• doar autorităţile publice vor putea primi finanţare prin programele care derulează fonduri structurale europene, pentru structuri de sănătate.
OPORTUNITĂŢI
• modernizarea şi reabilitarea clădirii Dispensarului uman din satul Ungureni;
• înfiinţarea unor puncte permanente de asistenţă socială în celelalte sate componente ale comunei Ungureni
• aplicarea programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei;
• cadru legislativ care stimulează implicarea sectorului privat în furnizarea de servicii sociale;
• posibilitatea accesării de fonduri structurale destinate dezvoltării sectorului social prin Fondul Social European;
 
TURISMUL
Puncte tari

• prezenţa iazurilor de pe pârâul Ibăneasa;
• apropierea de municipiul Botoşani, municipiul Dorohoi (potenţiale arii de generare a turiştilor);
• accesibilitate rutieră ridicată;
Puncte slabe
• relief afectat de alunecări de teren, suprafaţa redusă a vegetaţiei forestiere;
• absenţa unor obiective cultural - istorice de valoare (de importanţă naţională);
• turiştii tranziteză comuna fără a face popas;
• obiectivele comunei nu sunt semnalizate;
• infrastructura edilitară este deficitară;
• nu există o infrastructură specific turistică, care să menţină turiştii în zonă;
• lipsa accesibilităţii feroviare;
• consiliere necorespunzătoare cu privire la exigenţele arhitecturale;

OPORTUNITĂŢI
• creşterea gradului de confort din locuinţe prin îmbunătăţirea dotărilor;
• posibilităţi pentru dezvoltarea turismului de pescuit sportiv şi a turismului de agrement cu specific acvatic;
• realizarea unor facilităţi specifice turismului de tranzit: restaurant, motel, fast-food, café, parcări, etc.
• punerea în valoare a obiectivelor locale semnalizare, amenajarea spaţiilor verzi, iluminat, magazine cu suveniruri, etc.;

RISCURI
• nu este garantată viabilitatea afacerilor în turism din Comuna Ungureni;