Economia

Comuna Ungureni ocupă o poziţie centrală în cadrul judeţului Botoşani, fiind situată în Câmpia Moldovei, pe valea pârâului Ibăneasa, afluent de pe stânga Jijiei. Poziţia geografică a favorizat în trecut legăturile comerciale care se stabileau între munte şi „câmp", cât şi cu drumul comercial dinspre Liov spre Marea Neagră şi Valea Siretului.
Aşezarea comunei Ungureni în Câmpia Jijiei determină specificul dominant agricol al economiei în localităţile care intră în componenţa comunei. Situaţia este comună multor alte comune din Câmpia Jijiei, lipsite de resurse naturale importante dar în care solul fertil joacă un rol major în asigurarea existenţei respectivelor comunităţi.

Din punct de vedere al tipului de spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Ungureni face parte din categoria spaţiilor rurale cu economie agricolă de subzistenţă, îmbătrânite.
Din perspectiva polarizării spaţiilor agricole, conform aceluiaşi Atlas al României 2006, comuna Ungureni se încadrează în tipul 9, fiind caracterizată de o polarizare îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă şi cu agricultură nespecializată (cereale, cartofi, legume, fructe, creşterea animalelor).
Acest studiu urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei Ungureni precum şi evidenţierea disfuncţionalitatilor în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de dezvoltare economică a acestei unităţi administrativ - teritoriale.
În realizarea acestui studiu s-au folosit date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, informaţii din Anuarul Statistic al judeţului Botoşani, date şi informaţii extrase din lucrarea „Însemnări istorice despre satul Ungureni din ţinutul Dorohoi", a lui Octavian Ionescu.
 
Structura activităţilor economice. Pe domenii de activitate, cele mai multe activităţi economice se desfăşoară în domeniul terţiar, mai precis un număr de 12 de activităţi, reprezentând 60% din totalul activităţilor economice desfăşurate în comuna Ungureni. Sectorul terţiar (sau al serviciilor) reuneşte serviciile de comercializare a bunurilor, serviciile de transporturi rutiere de mărfuri, unităţi de alimentaţie publică.
Domeniul secundar, reunind activităţile din industrie şi construcţii se află pe locul trei, reprezentând 13% din totalul activităţilor economice desfăşurate în teritoriul studiat.
Sectorul primar reprezentată 27 % din numărul total de firme care activează pe teritoriul comunei Ungureni, societăţi din cadrul acestui sector sunt specializate pe creşterea animalelor, cultivarea legumelor sau legate de activităţi specifice sectorului primar.
Comerţul reprezintă o ramură economică dinamică, existând un număr de 44 agenţi economici, (19 societăţi comerciale şi 25 persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale)de diferite mărimi, cu capital integral privat: magazine, unităţi de alimentaţie publică, servicii în agricultură, morărit, etc.
 
Agricultura. Din punct de vedere al polarizării spaţiilor agricole, conform Atlasului României 2006, comuna Ungureni se încadrează în categoria spaţiilor cu polarizare îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă şi cu agricultură nespecializată (cereale, cartofi, legume, fructe, creşterea animalelor).

La nivelul anului 2008, suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Ungureni era de 5922 ha. Din această suprafaţă, 5840 ha reprezintă terenul agricol, adică 98,62% din totalul suprafeţei comunei.
din totalul de 12509 ha teren agricol, 69% reprezintă suprafaţa ocupată de cea arabilă. Aceasta este dominantă ca suprafaţă, fiind urmată de suprafaţa ocupată de păşuni cu 28% din terenul agricol. Un procent de 2% îl reprezintă suprafaţa fâneţelor. Suprafaţa ocupată de livezi şi vii este nesemnificativă, comuna Ungureni nu deţine plantaţii viticole şi pomicole propriu - zise, acestea fiind răspândite, pe suprafeţe mici, în gospodăriile populaţiei. Rezultă deci că sectorul culturilor agricole reprezintă, din punct de vedere al utilizării terenului agricol, principala ramură, creşterea animalelor ocupând un loc secundar.

 

Mecanizarea. Preluarea după 1989 a unui parc de maşini şi tractoare suficiente ca număr dar în mare parte cu o uzură fizică şi morală avansaţă, chiar depăşită, cât şi lipsa posibilităţilor de reînnoire a parcului agricol datorită creşterii preţului la maşinile agricole şi a dobânzilor mari la creditele acordate de bănci explică preţurile ridicate ale efectuării lucrărilor agricole şi neputinţa populaţiei de a efectua aceste lucrări la timp.

În ce privește situaţia dotărilor pentru agricultură, la nivelul anului 2008 existau:

° 33 tractoare

° 27 pluguri pentru tractor

° 10 semănători cu tracţiune mecanică

° 1 combină de recoltat 
° 4 combinatoare şi discuri

Se observă că cele mai numeroase sunt tractoarele şi plugurile utilizate pentru efectuarea lucrărilor de arătură. Totalizând numărul de tractoare existente în comuna Ungureni rezultă că, la nivelul anului 2008, gradul de încărcare pentru un tractor era de 99,69 ha/tractor fizic, de aproape două ori mai mult decât media pe ţară - 55,34 ha arabil/tractor, şi considerabil mai ridicat faţă de media europeană, de circa 12,7ha arabil/tractor. De asemenea, nici din perspectiva diversităţii utilajelor agricole situaţia nu este una satisfăcătoare.
Reiese deci, că, din punct de vedere al mecanizării agricole, comuna Ungureni, privită prin perspectiva diversităţii şi varietăţii utilajelor agricole, are un nivel mediu, necesitând suplimentarea numărului acestora pentru a atinge eficienţa atât în exploatarea terenurilor arabile cât şi în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole (a căror durată de viaţă se prelungeşte considerabil dacă se evită supraexploatarea).

 

Zootehnia. Zootehnia şi producţia zootehnică s-a diminuat mult după anul 1989. Anterior anului 1989 efectivele de animale erau crescute în unităţile de producţie agricolă (CAP). Prin desfiinţarea unităţilor agricole, sarcina creşterii şeptelului de animale s-a deplasat în gospodăriile populaţiei. În general, creşterea efectivelor în gospodăriile populaţiei nu a compensat reducerile din sectorul cooperatist şi cel de stat.

Efectivele de bovine în anii studiaţi au o evoluţie fluctuantă cu o maximă în 2007, an în care valoarea înregistrată a fost de 3447, iar minima în 2004 când numărul de bovine din comuna Ungureni a fost de 2564 capete. În anul 2007 se observă o creştere de 1,89% în comparaţie cu 2002. În aceeaşi perioada numărul de ovine şi caprine înregistrează o evoluţie fluctuantă la fel ca şi în cazul evoluţiei de bovine şi porcine, în cazul de faţă minima a fost înregistrată în anul 2004 cu un număr de 9870 ovine şi caprine, iar maxima a fost înregistrată în 2007, când comparativ cu 2002 s-a înregistrat o creştere de 11,13 %.
Efectivele de porcine înregistrează o evoluţie oscilatorie. Astfel, comparativ cu anul 2002, în anul 2007 se înregistrează o creştere de 3,29%. Pe intervalul studiat se observă că maxima a fost atinsă în 2003 cu un număr de 1708 capete ceea ce înseamnă o creştere faţă de 2002 de 12,44%; minima a fost atinsă în anul 2002 cu un număr de 1419 exemplare.

Structura efectivelor de animale este în concordanţă cu structura plantelor de cultură. Ca număr de capete, sunt dominante ovinele, a căror creştere este susţinută în special de cultura porumbului; aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul porcinelor. Creşterea bovinelor se sprijină pe suprafeţele de păşune şi fâneaţă, dar şi pe cultura plantelor furajere, ceea ce reflectă şi evoluţia numărului de bovine.
În comunaUngureni există o firmă de zootehnică, cu numele de SC Alfa Bit S.R.L., poziţionată în localitatea Plopenii Mici şi este specializată în creşterea ovinelor şi bovinelor, având un efectiv animalier de 939 capete din care ovine 660, iar bovine de 279 exemplare.
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de păsări din comuna Ungureni se observă o evoluţie oscilatorie a acestora; dacă în anul 2002 se înregistrau valori de 67890 păsări ajunge ca în anul 2007 numărul acestora să atingă cota de 50087 capete, ceea ce reprezintă o scădere de 77,78% din valoarea iniţială.


Silvicultura. Comuna Ungureni deţine o suprafaţă destul de redusă de terenuri împădurite cu o suprafaţă de 37 de hectare poziţionate dispersat pe teritoriul comunei Ungureni. 

Suprafaţa împădurită de pe teritoriul comunei Ungureni se află în administrarea Ocolului Silvic Dorohoi, în comună funcţionând Cantonul Silvic Ungureni.

 

Industria. Caracterul predominant agricol al comunei Ungureni în acest caz nu a determinat ca principalele activităţi de natură producţivă din comună să fie bazate în mod special pe prelucrarea produselor obţinute pe plan local din agricultură. Astfel, domeniul industrial este reprezentat de mici unităţi ce folosesc materie primă din sectorul primar, sunt:

♦ Industria uleiului: în comuna Ungureni funcţionează 2 prese de ulei care valorifică producţia locală de floarea soarelui: ÎNTREPRINDERE FAMILIALA BATIR STEFAN - Fabricarea uleiurilor și grasimilor, Ungureni, AF RUSUCIUC CONSTANTIN - Fabricarea uleiurilor și grasimilor brute, Vicoleni

♦ Fabricarea produselor pentru hrana animalelor: pe teritoriul comunei avem două astfel de firme ce au acest obiect de activitate: PF ATIMOSOAE GHEORGHE - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma, Plopenii Mari, AF CARAUSU EMIL, Plopenii Mici

Pe teritoriul comunei de găseşte o persoană fizică autorizată specializată în industria textilă: PF BRAlSTEANU MARICEL - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), Ungureni

 

Construcţiile. Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în comuna Ungureni funcţionează 6 societăţi care au ca domeniu de activitate construcţiile; cu toate acestea activităţile de construcţii pe plan local se realizează de către populaţie, şi vizează construcţia de locuinţe, de cele mai multe ori, fără a apela la un specialist. 

Un factor cu rol restrictiv în domeniul construcţiilor îl reprezintă gradul ridicat de risc la alunecările în masă ale terenului, vizibile pe majoritatea versanţilor.
Firmele care au ca domeniul de activitate construcţiile în anul 2009 sunt următoarele:

1. CUBERTAS CONSTRUCT S.R.L. - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, Ungureni
2. P.F. IFTIMIE IOAN - Alte lucrări speciale de construcții, Ungureni
3. P.F. PATURCA VASILE CRISTIAN - Alte lucrări speciale de construcții, Plopenii Mici
4. P.F. ROMAN PETRICA - Lucrări de tâmplărie și dulgherie, Călugărenii Noi
5. P.F. ONOFREI CATALIN IOAN - Alte lucrări speciale de construcții, Ungureni
6. RUSLAN S.R.L. - Construcții hidrotehnice, Ungureni.

 

Comerţul şi prestări servicii. Sectorul comerţului şi cel de prestări servicii sunt cele mai bine reprezentate sectoare din punct de vedere al numărului unităţilor economice funcţionale în aceste sectoare. Acestea reprezintă 60% din totalul activităţilor economice desfăşurate în teritoriul studiat. 

62% din activităţile sectorului terţiar sunt reprezentate de serviciile de comercializare a diferitelor bunuri, comerţul devenind astfel principalul domeniu al serviciilor. Pe locul doi se situează sectorul alimentaţiei publice, cu 30% din totalul activităţilor terţiare, iar alte activităţi din cadrul acestui sector deţin o pondere de 8%.

Serviciile de comercializare sunt reprezentate de 24 societăţi care se ocupă cu comercializarea diferitelor bunuri. Majoritatea acestor societăţi, mai precis un număr de 19 societăţi (însemnând 79%) se ocupă cu comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, acestea fiind de fapt aşa - numitele "magazine mixte".
Restul societăţilor comercializează produse farmaceutice, combustibili solizi, lichizi şi gazoşi si produse derivate, autoturisme şi autovehicole.
Structura bunurilor comercializate pe plan local nu este foarte diversificată, predominând produsele alimentare şi de uz casnic, pentru acoperirea celorlalte necesităţi, populaţia comunei optând pentru magazinele specializate din mediul urban.
Societăţile cu activitate în domeniul comerţului sunt menţionate mai jos:

1. ANCACRIS IMPEX S.R.L. - Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe, Ungureni
2. Intreprindere familială AXINTE MARIN BUFET - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
3. P.F. CIORNEI SILVIA - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivate, Ungureni
4. P.F. CIORNEI SIMION - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, Plopenii Mari
5. P.F. DROCHIOI MIREL - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
6. P.F. IFTIMIE MARIANA - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
7. ISACHI S.R.L. - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
8. LORY & STELA S.R.L. - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse, Ungureni
9. MARYON TRADE S.R.L. - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Călugăreni
10. P.F. PAVAL MIHAELA - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Durnești
11. PICOZA SPIN S.R.L. - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Călugărenii Noi
12. SELLUIZA S.R.L. - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Borzești
13. ASIST GROUP S.R.L. - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), Ungureni
14. BLUEFARM S.R.L. - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, Plopenii Mari
15. CEZAR SERV S.R.L. - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Durnești
16. P.F. CONSTANTINESCU AUREL - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semiproduse, Vicoleni
17. P.F. COTOBAS IOAN - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
18. A.F. DANILA VASILE - Comerț cu amănuntui în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Mândrești
19. DISCO-BRINDUSA COM S.R.L. - Comerț cu amănuntui în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Plopenii Mari
20. A.F. HEBLIUC THEODOR - Comerț cu amănuntui în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
21. A.F. HLIBOCEANU VICTOR CONSTANTIN - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe, Plopenii Mici
22. A.F. ICHIM EUGENIA - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Ungureni
23. IVANACHE S.R.L. - Comerțul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a, Ungureni
24. P.F. RAU VICTOR - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, Borzești.

 

Lista unităţilor care prestează alte servicii decât cele de comercializare a diferitor bunuri servicii este prezentată în cele ce urmează:

1. A.F AURSULESEI CONSTANTIN GRAFICPLOT - Alte activități legate de informatică, Mihai Viteazu
2. A.F. CRUDU CATALIN MARINEL - Baruri, Ungureni
3. A.F. ENACACHE GEORGEL - Baruri, Mihai Viteazu
4. P.F. JECHIL COSTACHE - Baruri, Ungureni
5. P.F. STINCESCU CONSTANTIN - Repararea aparatelor electronice de uz casnic, Ungureni
6. BASSOT S.R.L. - Baruri, Ungureni
7. A.F. CHEBAC ALINA VIOLETA - Baruri, Plopenii Mici
8. P.F. COJOCARIU MIHAI - Baruri, Mihai Viteazu
9. P.F. COSTAS MIHAIL DORE - Baruri, Ungureni
10. A.F. DOROHOI ADRIAN - Baruri, Călugăreni
11. IULIUS-COM S.R.L. - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, Plopenii Mari
12. A.F. MIHAI MARGARETA - Baruri, Călugărenii Noi
13. A.F. RUSUCIUC CONSTANTIN - Baruri, Vicoleni
14. A.F. SAUCIUC ADRIAN - Baruri, Ungureni
15. P.F. STIUBIANU SORIN - Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară, Durnești.