Infrastructura

Alimentare cu apă 
Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă (distribuţie şi transport) este de 40 km, asigurând alimentare cu apă în 9 sate ale comunei. Din totalul locuitorilor comunei un număr de 2500 persoane au acces la reţeaua de apă.
 
Reţeaua sanitară a comunei
Există un cabinet medical încadrat cu 2 medici de familie şi 4 asistenţi medicali (personal mediu sanitar), o farmacie şi un punct farmaceutic uman şi un cabinet stomatologic. Există cabinet medical veterinar la Plopenii Mari, la care sunt angajaţi 1 medic veterinar şi 3 tehnicieni, precum şi un punct farmaceutic veterinar.
 
Transporturile
Comuna Ungureni este aşezată la intersecţia unor importante artere de circulaţie ale judeţului Botoşani, artere care leagă oraşele Săveni, Botoşani şi Dorohoi.
Comuna Ungureni se află la 35 km de municipiul Dorohoi, 13 km de oraşul Săveni şi 24 km de municipiul Botoşani.
 

Căi rutiere
Teritoriul comunei Ungureni este străbătut de următoarele căi rutiere:
♦ Drumuri naționale

• DN 29 - drum național secundar - Limita Jud. Suceava - Botoşani - Săveni - Manoleasa - DN 24C (Manoleasa Prut)
• DN 29 drum public ce asigură legatură între județele Suceava și Botoșani spre punctul de trecere a frontierei spre Republica Moldova.
Drumul traversează comuna între km 55+950 și km 71+800.

Lungimea totală pe teritoriul comunei este de 15.85 km. din care:

     • 3,88 Km intravilan, traversând localitatea Ungureni între km. 62 + 060 ÷ 65 + 940 stânga/dreapta,
     • 11,97 km situați în extravilanul comunei.

♦ Drumuri judetene - drumuri publice ce asigură legăturile dintre orașe și spre celelalte județe

• DJ 296 - drum județean - Botoşani - Roma - Nicseni - DJ 292 (Podeni - comuna Vorniceni).

Drum public ce traversează pe partea vestică comuna Ungureni pe o lungime de 3,275 km, intrând în comună la km 22+400 și ieșind la km 25+675.
DJ 296 asigură legatură între municipiul Botoșani și DJ 292 spre orașul Dorohoi.
Sectorul de drum se află în totalitate în extravilanul comunei.

• DJ 296 B Plopenii Mari (DN 29) - Mândreşti - Călugăreni - Călugărenii Mari (DJ 296)
Drum public asigură legătura între DN 29 (km 65+300) și DJ 296 Botoșani - Podeni (comuna Vorniceni), pe traseul Ungureni - Plopenii Mici - Borzeşti - Mândreşti - Călugărenii Vechi - Călugărenii Noi, asigurând totodată și circulația auto și pietonală principală în localitățile enumerate.
Drumul are o lungime totală de 12,9 km și se află în totalitate în comuna Ungureni din care 8.6 km sunt în intravilanul comunei, distribuiți astfel
   ° 1.32 km în intravilan Ungureni (Plopenii Mari),
   ° 1.1 km în intravilan Plopenii Mici,
   ° 0.7 km în intravilan Borzești,
   ° 1.73 km în intravilan Mândrești,
   ° 2.25 km în intravilan Călugărenii Vechi,
   ° 1.5 km în intravilan Calugărenii Noi

Drumuri comunale - drumuri publice ce asigură legătura între reședința de comuna Ungureni și satele care îi aparțin și între satele componente:

• DC 15 - traseu DN 29 (Mihai Viteazu) - Mihai Viteazu - Stiubieni - Drăguşeni (DJ 282); originea în DN 29 la km 68+855
 DC 17 - traseu Ungureni (DN 29) - Iacobeni - Strahotin - Hulub - DJ 282; originea în DN 29 la km 63+200. Drum clasat ca și comunal prin declasarea acestui sector din DJ 296B
• DC 18 - traseu Ungureni (Epureni) - Vicoleni; originea în DC 17 la km 1+750
• DC 18A - traseu Ungureni (Plopenii Mari ) - Vicoleni; originea în DN 29 la km 65+650
• DC 18B - traseu Ungureni (Plopenii Mici) - M. Viteazu; originea în DJ 296B la km și destinația în DN 29 la km 68+855
• DC 20 - traseu Ungureni - Durnești; originea în DN 29 la km 68+855
• DC 20A - traseu Durnești - Mândrești; originea în DN 29 la km 68+855.

Drumuri sătești - Acestea reprezintă străzile din intravilanul localităților componente ale comunei. Asigură circulația auto și pietonală deservind proprietățile, fiind situate la limitele acestora. Toate drumurile săteşti (drumurile locale din satele comunei) sunt pietruite în totalitate. 
 

Transportul public
Nu există operatori de transport în comun care să deservească locuitorii din comună, singurele trasee care leagă centrul administrativ al comunei de municipiul reşedinţă de judeţ, alte localităţi din ţară şi străinătate fiind realizate de către societăţi private de transport persoane din Botoşani şi Săveni.


Căi ferate. Comuna beneficiază de reţea de transport feroviar, în aproape toate satele componente.
Calea ferată are o lungime de aproximativ 24 km şi face legătura între oraşele Dorohoi şi Iaşi. Pe teritoriul comunei există 1 staţie CFR în centrul de comună, Ungureni și o haltă în satul Mândrești iar în timpul fiecărei zile prin comună trec 6 trenuri.

 

Poştă şi telecomunicaţii

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Botoşani - Oficiul Poştal Ungureni din localitatea Ungureni.
Comuna Ungureni este deservită de Oficiul de Telecomunicaţii Ungureni - Direcţia Judeţeană de Operaţiuni Botoşani - Centrul Regional de Telecomunicaţii Bacău. La nivelul anului 1998, conform Planului de Amenajare a Teritoriului judeţului Botoşani, comuna Ungureni se încadra în categoria comunelor sub media pe rural la numărul abonamentelor Tv/1000 locuitori şi numărul abonamentelor radio/1000 locuitori.

 

Recreere - sport

În comuna Ungureni se practică mai multe sporturi la nivel de masă, dar cu preponderenţă fotbalul. Activitatea sportivă este organizată în special în şcoala generală, la care participă elevii. În prezent, comuna nu dispune de o bază sportivă modernă şi competitivă.
Echipa de fotbal a comunei „Rapid Ungureni" participă în campionatul judeţean.
Lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergură (munte, mare) a făcut ca puţinul turism existent în comuna să se asocieze mai mult factorului cultural şi mai puţin factorului natural.

 

Infrastructura specific turistică

Chiar dacă comuna Ungureni dispune de câteva obiective cu valenţe turistice, prezenţa acestora nu este suficientă pentru a atrage şi mai ales pentru a menţine turiştii în aria de studiu. Este necesară o infrastructură specific turistică, reprezentată de unităţi de cazare, alimentaţie publică, recreere şi agrement, care să prelungească un eventual popas în localitate. Din acest punct de vedere, în comuna Ungureni nu funcţionează nici o astfel de unitate. 

Totuşi, precizăm că, o dată dezvoltată infrastructura edilitară completă, comuna Ungureni poate dezvolta turismul ştiinţifico - istoric, turismul ecologic şi agroturismul. De asemenea, prezenţa iazurilor pe teritoriul comunei Ungureni poate reprezenta punctul de plecare pentru dezvoltarea turismului de pescuit sportiv şi de agrement acvatic.

 

Canalizarea

În prezent comuna Ungureni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor.
Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcîndu-se gravitaţional la emisarii naturali.
Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru pânza freatică.
Pentru evacuarea apelor uzate din gospodăriile se propune realizarea unui sistem de canalizare stradală racordat în final la o staţie de epurare ce va avea ca emisar pârâul Jijia.

 

Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a comunei Ungureni este asigurată din reţeaua de medie tensiune de 20 KV, care este racordată la Sistemul Energetic Naţional.
Posturile de transformare sunt de tip aerian şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune. Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este pozată pe stâlpi de beton tip RENEL.
Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, ar trebui să realizeze în acelaşi timp şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe.
Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în comuna Ungureni este bună.
Comuna este electrificată 99%, existând 2805 abonaţi casnici şi abonaţi cu personalitate juridică, în timp ce numărul de locuinţe neracordate la sistemul de electrificare fiind de 6. Lungimea totală a drumurilor locale deservite de serviciul de iluminat public este de 42 km (anul 2006), dintr-un total de 95,5 km de drumuri comunale, vicinale şi străzi. Au fost amplasate cca. 1100 de corpuri de iluminat cu consum redus, care acoperă 60% din necesar. Nu există surse alternative de energie (eoliene).

 

Reţeaua de telecomunicaţii, activitatea de poştă

Comuna este deservit de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Botoşani - Oficiul Poştal Ungureni din localitatea Ungureni.
Serviciile de telecomunicaţii sunt asigurate de S.C Romtelecom S.A. Regionala Bacău Direcţia de Telecomunicaţii Botoşani.
Numărului de abonamente telefonice Romtelecom la nivelul anului 2007 este de 578. De asemenea, în comună reţeaua de telefonie mobilă este bine dezvoltată în reţelele Cosmote, Orange, Vodafone.
În ceea ce priveşte numărul de calculatoare şi posibilitatea abonaţilor de racordare la reţelele de telefonie sau cablu de a realiza conexiuni la internet, situaţia este următoarea: cca. 550 de calculatoare se află în dotarea instituţiilor publice şi a populaţiei comunei, o bună parte dintre acestea fiind conectate la internet (aproximativ 200). Au conexiune la cablu şi internet şcolile din Plopenii Mari, Borzeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Ungureni precum şi Şcoala de Arte şi Meserii Plopenii Mari.
Pentru reţeaua telefonică de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton de tip RENEL.
Locuitorii beneficiază de servicii radio-tv si televiziune, pe teritoriul comunei numărul de abonaţi radio, la nivelul anului 2005 de 1388, iar abonaţi tv. de 1387.

 

Alimentarea cu gaze naturale şi căldură
Comuna Ungureni nu este racordată la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.
Alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în cea mai mare parte cu sobe cu combustibil solid ( lemne, deşeuri agricole etc.).