Obiectivele strategice şi de dezvoltare

1. Modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport:
• amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele de extinderi ale intravilanelor şi modernizarea acestora;
• reclasarea ca drum județean a drumului comunal DC 17 (drum clasat ca, comunal prin declasarea acestui sector din DJ 296B) care asigură legătura satelor comunei Ungureni, din DN 29, Botoşani-Săveni până la Iacobeni - Strahotin - Hulub - DJ 282, comuna Dângeni;
• clasarea ca drum județean a drumului comunal DC 15 care asigură legătura satului Mihai Viteazu cu satul Ştiubieni, comuna Ştiubieni;
• creșterea numaăului de străzi rurale în intravilan pentru asigurarea accesului la unele loturi şi locuinţe prin amenajarea de drumuri noi;
• finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 17 în vederea creşterii gradului de acesibilitate al comunei;
• reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Ungureni;
• decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi în vederea colectării apelor pluviale;
• realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală.
• marcarea corespunzătoare a drumurilor comunei;
• amenajarea de spaţii de parcare in zonele de interes socio-cultural: primarie, scoli, biserici, gradinite, farmacii, dispensar, politie, camine culturale;
• asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii care fac naveta între satele comunei;
• amenajarea staţiilor de călători în vederea asigurării condiţiilor optime de aşteptare, informare, îmbarcare, şi debarcare;
• asigurarea unui mijloc de transport direct între localitatile componente ale comunei si Statia C.F.R. Ungureni,
• reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Ungureni şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri, acolo unde este necesar;
• refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul drumurilor aferente comunei;
• corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor;
• amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei;

 

2. Modernizarea echipării edilitare:
• realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în localităţile componente ale comunei;
• realizarea sistemului centralizat de canalizare în satele componente;
• construirea şi punerea în funcţiune a staţiei de epurare;
• introducerea reţelei de alimentare cu gaze naturale a localităţilor comunei;
• extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele propuse pentru extindere;
• modernizarea iluminatului public;
• conectarea de noi abonaţi la reţeaua telefonică (internet, servicii de telefonie);
• conectarea la Internet, extinderea reţelei de telefonie fixă, instalarea unor antene de telefonie mobilă, extinderea TV prin cablu, TV digitală;

 

3. Reabilitarea şi construirea de noi obiective socio-culturale:
• reabilitarea unităţilor şcolare (şcoli şi grădiniţe) corespunzător standardelor actuale de igienă şi confort: introducerea sistemelor de încălzire centralizată, alimentarea cu apă curentă a unităţilor şcolare, construirea de grupuri sanitare interioare moderne;
• construire sala de sport cu dotările corespunzătoare (vestiare, duşuri, materiale sportive) şi terenuri de sport;
• îmbunătăţirea continuă a fondului de carte din bibliotecile şcolilor şi a bibliotecii comunale.
• amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea acestora cu mobilier urban.
• îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă;
• înfiinţarea unui Centru de Practicare a Meşteşugurilor în colaborare cu căminele culturale;
• înfiinţarea de puncte sanitare în toate localitaţile componete ale comunei Ungureni excepţie facând satul Plopenii Mari
• amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii.

 

4. Dezvoltarea economiei:

Dezvoltarea agriculturii:

• creşterea gradului de mecanizare în agricultură;
• construirea de sere şi solarii pentru legumicultură;
• îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;
• înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale;
• sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli;
• înfiinţarea în comună a unui centru de consultanţă agricolă în vederea formării profesionale şi informării agricultorilor;
• achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice;
• înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în comună;
• valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru creşterea fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării solului;
• eficientizarea activităţilor agricole din comună (în special în extravilan) prin concentrarea proprietăţii agricole în ferme private;
• stimularea fermelor mici;
• utilizarea terenurilor degradate şi neproductive pentru împădurire;
• acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în scopul împăduririi acestora;

 

Dezvoltarea industriei şi serviciilor bazate pe resursele existente:
• orientarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime locale spre "produse ecologice", produse "de nişă" şi mărci locale care să reprezinte branduri pentru comuna Ungureni (de ex. brânzeturi, dulceţuri, compoturi, produse din carne tradiţionale, etc.);
• dezvoltarea şi diversificarea potenţialului de prelucrare a produselor animaliere prin:
• dezvoltarea industriei de prelucrare a laptelui;
• înfiinţarea unei unităţi de prelucrare şi conservare a legumelor;
• înfiinţarea şi amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de animale locali şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă de intermediari prin impunerea unor preţuri minime obligatorii pentru carnea de bovine, ovine, porcine;
• înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a peştelui şi a produselor aferente;
• dezvoltarea şi diversificarea sectorului de mică industrie: morărit şi panificaţie, tâmplărie, mobilier, prelucrare lână şi piei;
• asigurarea protejării mediului înconjurător prin achiziţionarea şi implementarea tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi energoeficiente;
• reconsiderarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor locale prin:
• înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti de împletituri de covoare sau din nuiele (mobilier din nuiele, obiecte decorative, etc).
• înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a lânii (darc, tors, etc.),

 

Dezvoltarea prestărilor de servicii:
• înfiinţarea unor ateliere prestări servicii destinate populaţiei: reparaţii obiecte de uz casnic, repararea încălţămintei, croitorie, ţesătorie, coafură, etc.;
• diversificarea formei de servicii pentru populaţie prin: servicii informaţionale, bancare, poştale la nivelul fiecărei localităţi;
• alte servicii: spălătorie, notariat;
• amenajarea unei pieţe agro-alimentare,
• înfiinţarea unui punct de comercializare a obiectelor tip suvenir, autentice, specifice zonei,
• înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a autoturismelor,
• încurajarea activităţii IMM,
• atragerea capitalului investiţional autohton şi străin.

 

5. Protecţia mediului:
• managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul deşeurilor industriale;
• construirea instalaţiilor de epurare a apelor uzate menajere şi/sau industriale
• implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, apa, sol);
• reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural;
• stoparea poluării şi depoluarea pâraielor, inclusiv repopularea acestora;
• reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă, reţele de canalizare, gaze naturale);

• amenajarea cursurilor de apă şi realizarea unor sisteme de avertizare şi alarmare sonoră a populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial afectate de inundaţii;
• realizarea unor perdele de protecţie în lungul arterelor rutiere intens circulate (drumurile judeţene);
• stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces - drumuri judeţene sau comunale afectate de alunecări de teren;
• instituirea zonelor de protecţie sanitară la cursurile de apă,
• închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare a deşeurilor până în anul 2009, conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
• dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare.

 

6. Dezvoltarea sectorului de servicii de gospodărire comunală:
• Instituirea unui serviciu de salubrizare pentru colectarea deşeurilor provenite din gospodării;
• Respectarea zonei de protecţie la cimitire;
• Instituirea zonei de protecţie la captările de apă, rezervoare, staţii de pompare, staţii de clorinare.

 

7.Utilizarea excedentului de forţă de muncă în:
• Agricultură,
• Industria meşteşugărească,
• Turism: prin dezvoltarea şi diversificarea structurilor şi a tipurilor de formare profesională în turism şi sprijinirea adaptării lor la cerinţele pieţei turistice.

 

8.Intărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Publice Locale, a grupurilor de utilizatori locali şi a furnizorilor de servicii:
• Organizarea unor cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de identificarea surselor externe de finanţare şi gestionarea eficientă a acestora prin implementarea de proiecte.

 

9.Dezvoltarea turismului după următoarele linii de acţiune:
• construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor locuinţelor şi a utilităţilor conexe în vederea practicări agro-turismului (valorificarea surplusului de camere de locuit);
• realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea construirii de pensiuni agroturistice;
• valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura locală (lactate, fructe, produse de panificaţie, produse din carne) în oferta de agro-turism - asigurarea mesei - ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru produsele naturale;
• dezvoltarea ofertei de activităţi specifice gospodăriei rurale, incluse în oferta turistică locală ca şi atracţii turistice, de exemplu o excursie la stână, o zi la strânsul fânului, plimbări cu căruţa, experienţe gastronomice;
• păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei imagini turistice atrăgătoare a comunei dar şi pentru sublinierea autenticităţii locurilor;
• implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea rezidenţilor comunei în scopul protejării potenţialului natural şi cultural - etnografic local.