Planuri de dezvoltare

• Modernizare DC 17 Ungureni - Dângeni;
• Reabilitare şi dotare localuri pentru învăţământ;
• Amenajarea de parcuri şi a locurilor de joaca la şcoli şi grădiniţe;
• Reabilitarea Cămin cultural Ungureni;
• Reabilitare cămin cultural Mihai Viteazu şi organizarea muzeului tradiţional;
• Împădurire perimetre de ameliorare cu o suprafaţă totală de 110 ha.
 
         Comerţ, alimentaţia publică, servicii pentru populaţie - Propunerile de dezvoltare în sectorul comerţului şi alimentaţiei publice se referă la:
 •  
  • înfiinţarea unor magazine specializate de tip minimarket pentru eliminarea magazinelor neconforme;
  • amenajarea unei pieţe agro-alimentare cu condiţii specifice de desfacere a produselor;
  • asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi produselor comercializate;
  • diversificarea bunurilor comercializate în comuna Ungureni şi formarea unei structuri a bunurilor comercializate în concordaţă cu cerinţele pieţei;
  • asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-sanitare;
  • organizarea de cursuri / traininguri pentru formarea / perfecţionarea resurselor umane din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice;
  • dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică turismului de tranzit: cafenele, patiserii, popasuri turistice, hanuri, etc.;
  • înfiinţarea unui depozit pentru achiziţionarea de materiale de construcţii;

Dezvoltarea sectorului de servicii private pentru populaţie este încă subdezvoltat, fiind necesară înfiinţarea unor unităţi care să răspundă necesităţilor populaţiei locale:
• înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii în domeniu întreţinerii şi reparării aparatelor electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV;
• înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi croitorie;
• înfiinţarea unei unităţi prestatoare de servicii de înfrumuseţare - frizerie, coafură;
• înfiinţarea unei staţii de alimentare cu combustibili auto;
• atragerea unei agenţii/punct bancar care să ofere servicii financiar - bancare;
• înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a autoturismelor.
Se află în construcţii sediul nou al primăriei, construcţie modernă, cu dotări adecvate. Sediul vechi va fi ocupat de dispensarul uman, care de asemenea va beneficia de aparatură nouă şi modernă.

 

Transporturile
Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la:
• Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Ungureni
• Reabilitarea reţelei de drumuri din comuna Ungureni în vederea creşterii accesibilităţii şi a atractivităţii zonei pentru investiţii.
Principalele propuneri în ceea ce priveşte domeniul transporturilor vizează următoarele:
• finalizarea lucrărilor de pietruire a drumurilor satesti, în vederea asfaltarii acestora şi in felul acesta a creşterii gradului de acesibilitate al comunei
• reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti: asfaltarea drumurilor săteşti
• realizarea şi amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele de extinderi ale intravilanului comunei
• clasarea/reclasarea ca drumuri județene a drumurilor comunale care asigură legătura unor sate ale comunei cu sate din comunele alăturate
• clasarea ca drumuri comunale a drumurilor sătești care asigură legătura unor sate ale comunei cu sate din comunele alăturate
• realizarea unui drum ocolitor în vederea eliminării traficului greu din zona centrală și rezidenţială a localităţii Ungureni;
• reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Ungureni
• realizarea de trotuare/piste pentru biciclisti şi alei pentru circulaţia pietonală; în zonele de interes public și cu circulație pietonală intensă în apropierea școlilor, primăriei, bisericilor, magazinelor
• amenajarea staţiilor de autobuz pentru călători, în vederea asigurării condiţiilor optime de aşteptare, informare, îmbarcare, şi debarcare
• amenajarea de spaţii de parcare; în zona obiectivelor socio-culturale
• marcarea și semnalizarea corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul comunei
• modernizarea intersecţiilor de drumuri din comuna Ungureni
• reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Ungureni (întrucât majoritatea podurilor exitente au capacitatea portantă depăşită)
• construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri, acolo unde este necesar
• asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii care fac naveta între satele comunei
• asigurarea unui mijloc de transport direct între localitătile din comună şi Staţia C.F.R. Ungureni
• decolmatarea şanţurilor existente;adiacente drumurilor ce strabat comuna, in vederea colectarii si dirijarii apelor pluviale in afara zonei drumurilor si pentru a avita inundatiile
• amenajarea de rigole şi şanţuri betonate pentru evitarea eroziunii solului, precum si podeţe de descărcare acolo unde este necesar, în vederea colectării apelor pluviale.

 

 

Serviciile de sănătate şi asistenţă socială
Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea pe termen lung a serviciilor medicale sunt:
• creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical
• asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate
• gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate
• creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială
• sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social.

Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a populaţiei comunei Ungureni sunt următoarele:
• creşterea numărului de medici şi cadre sanitare medii (comuna beneficiază de asistenţă medicală precară în prezent)
• dotarea şi echiparea cu aparatură şi materiale sanitare pentru intervenţii în cazurile de urgenţă a cabinetelor medicale din cadrul dispensarului medical al comunei Ungureni
• vânzarea cabinetelor din cadrul dispensarului medical Ungureni către medicii de familie, care să poată investi apoi în aceste imobile pentru a le aduce la standardele cerute
• înfiinţarea de puncte sanitare în toate localităţile din comuna Ungureni, excepţie făcând şocalitatea Plopenii Mari
• asigurarea uni locuinţe de serviciu pentru medicii care deservesc comuna
• promovarea şi derularea unor campanii de educare / informare a populaţiei cu privire la beneficiile consultaţiilor regulate, efectuarea analizelor medicale, informarea cu privire la anumite boli, comportamentul adecvat pentru prevenţie
• asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcolile şi grădiniţele din comună
• înfiinţarea unui cabinet de consiliere pentru copiii a căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
• implementarea unui sistem de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele dezavantajate (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi).

 

Învăţământul
Obiectivele dezvoltării învăţământului în comuna Ungureni se referă la:
• asigurarea accesului egal la educaţie
• ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea de rezultate performante la testele naţionale
• îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ
• perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei
• reabilitatea infrastructurii de învăţământ
• creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi comunicare
• alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

Propunerile pentru realizarea obiectivelor menţionate anterior sunt următoarele:

a) reabilitarea infrastructurii de învăţământ:
• reabilitarea/înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a bazelor sportive din comuna Ungureni: săli de sport cu dotările aferente (vestiare, duşuri, materiale sportive) şi terenuri de sport (teren de handbal şi baschet, pistă pentru alergare, groapa cu nisip, etc.)
• amenajarea spaţiilor de joacă pentru grădiniţe şi dotarea lor cu leagăne, topogane, etc.

Referitor la perfecţionarea îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, aceasta depinde, pe de o parte de resursele umane implicate în actul predării, iar pe de altă parte de resursele materiale avute la dispoziţie. În acest sens, este necesară:

b) îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de învăţământ:
• modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, etc.;
• direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare noi (de fizică, chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de învăţământ a laboratoarelor existente
• extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare din comuna Ungureni şi înfiinţarea de laboratoare de informatică;
• modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, planşe murale, microscoape, etc.
• înfiinţarea de biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ şi înnoirea şi completarea fondului de carte existent.

c) perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în procesul de învăţământ), prin:
• informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri pedagogice
• motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de formare continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional
• promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice
• participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea tehnicii de calcul moderne şi a softurilor educaţionale
• utilizarea în procesul de învăţare a metodelor interactive în special, în vederea asigurării unui rol activ al elevilor în procesul de învăţare
• dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi din străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de dezvoltare şcolară.

d) elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al comunei şi al zonei, în vederea integrării rapide a tinerilor în viaţa economică şi socială se poate realiza prin:
• înfiinţarea unor profile în cadrul Şcolii de Arte şi Meserii din Ungureni în conformitate cu potenţialul economic de dezvoltare a comunei Ungureni (agricultură, prelucrarea lemnului, turism, meşteşuguri tradiţionale, etc.)
• proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un accent mai mare pe discipline cu caracter practic, adaptate la specificul agricol local, respectiv discipline care să contribuie la formarea şi calificarea profesională a viitorilor agricultori
• organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural artistice.

e) alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a procesului de învăţământ, se poate realiza prin:
• atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, donaţii, programe de finanţare interne şi externe
• realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în învăţământ.

 

Cultura, activităţile meşteşteşugăreşti tradiţionale
• amenajarea şi dotarea sălii de spectacole şi festivităţi: amenajarea scenei, iluminare
• organizarea de activităţi cu caracter instructiv - educativ
• dotarea şi modernizarea bibliotecii comunale cu mobilier nou, tehnică modernă: bază de date (catalog) al cărţilor şi autorilor pe calculator, înfiinţarea unei săli de lectură şi documentare
• construirea a două amfiteatre unul in localitatea Ungureni, iar celălalt in lovalitatea Mihai Viteazu
• înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale şi actualizarea cu materiale şcolare şi de cultură generală: atlase geografice, atlase botanice, atlase istorice, dicţionare, albume de artă, reviste educative de tipul "National Geographic", „Descoperă", „Art Galery", „Pictori celebri", etc..
Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, comuna Ungureni, ca de altfel numeroase localităţi rurale din Podişul Moldovei, se confruntă cu problema migraţiei tinerilor înspre zonele urbane sau pentru muncă în alte ţări. În acest context, se impune imperativ conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva doar prin continuitatea practicării acestora şi a transmiterii de la o generaţie la alta. Această migrare a tinerilor va duce cu timpul la pierderea tradiţiilor şi a specificului local.
Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop conştientizarea valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în UE.
Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni care să contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico -socială a comunei şi la reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii:
• utilizarea căminului cultural al comunei pentru organizarea de activităţi specifice satului românesc (de ex., învăţarea unor dansuri populare, revitalizarea meşteşugurilor locale prin organizarea unor ateliere meşteşugăreşti)
• înfiinţarea unui Muzeu Etnografic - Istoric al comunei, care să includă obiecte casnice vechi, precum şi exponate descoperite în siturile arheologice locale
• înfiinţarea unui Centru de Practicare a Meşteşugurilor Tradiţionale pentru tineri care să aibă ca scop revitalizarea meşteşugurilor - iniţierea, în cadrul căminului cultural şi în colaborare cu autorităţile locale, a unor ateliere şi cercuri de învăţare • practicare a activităţilor tradiţionale, de ex. prelucrarea artistică a pieilor, cusături, împletituri din nuiele şi răchită, prelucrarea artistică a lemnului, etc.
• modernizarea şi extinderea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret
• asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural - artistice în cadrul şcolilor, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, etc.)
• stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din comună prin informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare
• organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către AJOFM Botoşani în parteneriat cu diferite organizaţii româneşti sau străine, de reînviere a unor meserii pe cale de dispariţie (de ex. potcovitul, şelăritul, etc.)
• iniţierea unor dezbateri şi discuţii pe următoarele teme:

° revitalizarea meşteşugurilor populare, ca posibilitate a dezvoltării comunităţii locale
° participarea tinerilor la dezvoltarea meşteşugurilor populare
° servicii oferite de AJOFM: medierea muncii (locuri de muncă vacante), informare/consiliere profesională, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
° evidenţierea riscurile existente pentru tinerii aflaţi în situaţii de abandon şcolar, şomaj, delicvenţă juvenilă, din zona rurală.

 

Recreere şi sport
În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele:
• amenajarea unui parc în centrul civic al comunei, dotat cu mobilier urban (bănci, coşuri pentru deşeuri, instalaţii de iluminat, alei pietonale)
• construcţie nouă sală de sport
• reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive pentru şcolile din comună, dotate cu sală de sport şi teren de sport
• amenajarea de locuri de joacă pentru grădiniţele din comună
• instalarea de corpuri de iluminat şi coşuri pentru colectarea deşeurilor pe spaţiile verzi
• stabilirea unor amplasamente pentru spaţii verzi publice în toate localităţile comunei Ungureni
• amenajarea unei zone de agrement în zona de nord a localităţii Ungureni, în apropierea iazurilor, prin:

° dotare cu mobilier urban: bănci pentru odihnă, mese, chioşcuri, vetre pentru aprinderea focului, spaţii pentru picnic, coşuri pentru deşeuri
° delimitarea unor terenuri pentru fotbal, tenis de câmp, baschet, etc
° înfiinţarea şi amenajarea unor mici pontoane pentru închirieri de bărci şi locuri de pescuit sportiv

• redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 20mp spaţiu verde / cap de locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2010
• amenajarea unor spaţii verzi publice şi locuri de agrement în toate localităţile componente ale comunei Ungureni, lipsite de astfel de dotări
• amenajarea spaţiilor verzi publice din comună prin:

° curăţarea spaţiilor verzi şi a pomilor,
° plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali,
° amenajarea de ronduri de flori, semănare ierbii,
° instalarea de mobilier urban: bănci, chioşcuri, etc..